hello@greenweb.world    |    GreenWeb. - For et grønnere internet

Handels – og leveringsbetingelser

Denne side forklarer vores handels - og leveringsbetingelser, som indeholder vigtige oplysninger om dine juridiske rettigheder. Når du bruger GreenWeb eller vores tjenester, accepterer du disse vilkår. Ved at indgå i et projekt med GreenWeb giver du dit samtykke til at være bundet af vilkårene i disse politikker og procedurer. Bemærk venligst, at vores politikker og procedurer kan ændres eller opdateres til enhver tid uden forudgående varsel til dig.

1. Generelt

 • GreenWeb forbeholder sig retten til at ændre, suspendere eller opsige nogen af GreenWeb-tjenesterne (eller nogen af funktionerne heraf eller priser gældende herfor) og/eller annullere din adgang til enhver af GreenWeb-tjenesterne af en hvilken som helst grund og/eller ændre nogen af GreenWeb-vilkårene med eller uden forudgående varsel – til enhver tid og på enhver måde.

  Du accepterer, at GreenWeb ikke vil være ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for nogen ændring, suspension eller afbrydelse af disse GreenWeb-tjenester. Hvis sådanne ændringer involverer betaling af yderligere gebyrer, vil vi give dig en meddelelse om sådanne gebyrer, før sådanne specifikke ændringer aktiveres. Hvis du undlader eller nægter at betale sådanne gebyrer, kan vi annullere din brugerkonto.

 • Betingelserne for GreenWeb, rettighederne og retsmidlerne i henhold hertil, og alle krav og tvister relateret hertil og/eller til GreenWeb-tjenesterne, deres fortolkning eller brud, opsigelse eller gyldighed heraf, de forhold, der er et resultat af eller i henhold til GreenWeb vilkår eller enhver relateret transaktion eller køb skal være underlagt, fortolket under og håndhævet i alle henseender udelukkende i overensstemmelse med de love i Danmark, uden respekt for dens lovkonfliktprincipper.

  Alle sådanne krav og tvister skal indbringes, og du giver hermed samtykke til, at de udelukkende afgøres af en domstol med kompetent jurisdiktion beliggende i Danmark.

  I henhold til enhver gældende lov skal alle tvister mellem dig og GreenWeb kun løses på individuel basis, og du har ikke ret til at rejse krav mod GreenWeb som sagsøger eller medlem af en gruppe, konsoliderede eller repræsentative sager (eller enhver anden retssag, der føres af en gruppe eller af repræsentanter på vegne af andre).

 • Vi kan give dig meddelelser på en hvilken som helst af følgende måder: (1) via GreenWeb services, herunder ved et banner eller pop-up på GreenWeb platform, brugerkonto eller andre steder; (2) via e-mail, sendt til den e-mailadresse, du har givet os; og/eller (3) på andre måder, herunder ethvert telefonnummer eller fysisk adresse, du har givet os. GreenWebs meddelelse til dig vil blive anset for modtaget og effektiv inden for 24 timer efter, at den blev offentliggjort eller sendt via en af de foregående metoder, medmindre andet er angivet i meddelelsen.

 • Betingelserne for GreenWeb og din brug af GreenWeb-tjenesterne skaber ikke og skal ikke fortolkes som at skabe et partnerskab, joint venture, arbejdsgiver-ansat, agentur eller franchisegiver-franchisetager-forhold mellem GreenWeb og dig.

 • Disse vilkår for brug enhver anden meddelelse, som GreenWeb har givet dig, udgør hele aftalen mellem dig og GreenWeb vedrørende emnet heraf, og erstatter enhver tidligere eller samtidige aftaler, forståelser, løfter, betingelser, forhandlinger, pagter eller repræsentationer, hvad enten de er skriftlige eller mundtlige, mellem GreenWeb og dig, herunder dem, der er indgået af eller mellem nogen af vores respektive repræsentanter, med hensyn til enhver af GreenWeb-tjenesterne.

 • I det fulde omfang tilladt ved lov, er GreenWeb, dets ledere, direktører, ansatte og/eller konsulenter ikke ansvarlige over for dig for nogen direkte, indirekte eller strafbare skader, herunder skader som følge af (1) fejl eller unøjagtigheder i eller i noget indhold; (2) enhver personskade eller ejendomsskade relateret til din brug af GreenWeb-tjenester; (3) enhver uautoriseret adgang til eller brug af vores servere og/eller enhver personlig information og/eller anden information gemt deri; (4) enhver afbrydelse eller ophør af transmission til eller fra GreenWeb-tjenester; (5) brugen eller visningen af ethvert indhold eller brugerindhold, der er postet, sendt via e-mail, transmitteret eller på anden måde gjort tilgængeligt via GreenWeb-tjenester; (6) begivenheder uden for GreenWebs rimelige kontrol, herunder internetfejl, udstyrsfejl, elektrisk strømsvigt, strejker, arbejdskonflikter, optøjer, opstande, civile uroligheder, mangel på arbejdskraft eller materialer, brande, oversvømmelser, storme, jordskælv, eksplosioner, gudshandlinger, krig, terrorisme, intergalaktiske kampe, regeringshandlinger, kendelser fra domstole, agenturer eller tribunaler eller manglende opfyldelse af tredjeparter; og/eller (7) tab af brug, data, overskud, goodwill eller andre immaterielle tab, som følge af brugen eller manglende evne til at bruge nogen eller alle GreenWeb-tjenester.

  Du anerkender og accepterer, at disse ansvarsbegrænsninger er aftalte, og indgår i vilkårene for brugen af GreenWeb-tjenester.

 • Vi leverer GreenWeb-tjenesterne på en “som de er”, “med alle fejl” og “som tilgængelig”-basis, uden nogen garantier af nogen art, herunder underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, håndværksmæssig indsats, ikke-krænkelse eller enhver anden garanti. Vi repræsenterer eller garanterer specifikt ikke, at GreenWeb-tjenesterne (eller nogen del, funktion eller indhold deraf) er fuldstændige, nøjagtige, af en bestemt kvalitet, pålidelige eller sikre på nogen måde, egnede til eller kompatible med nogen af dine (eller dine slutbrugeres) påtænkte aktiviteter, enheder, operativsystemer, browsere, software eller værktøjer (eller at de vil forblive som sådanne til enhver tid).

  GreenWeb kan efter eget skøn (men det har ingen forpligtelse til at gøre det), screene, overvåge og/eller redigere enhver brugerplatform og/eller brugerindhold til enhver tid og af enhver grund, med eller uden varsel. Uanset det modsatte i det foregående, må GreenWeb under ingen omstændigheder betragtes som en “udgiver” af noget brugerindhold, godkender på ingen måde noget brugerindhold og påtager sig intet ansvar for brugerindhold uploadet, udgivet, offentliggjort og/eller stillet til rådighed af enhver bruger eller enhver anden part på og/eller gennem GreenWeb-tjenesterne.

  Du anerkender, at der er risici ved at bruge GreenWeb-tjenesterne og/eller at forbinde og/eller handle med tredjepartstjenester gennem eller i forbindelse med GreenWeb-tjenesterne, og at GreenWeb ikke kan og ikke garanterer nogen specifikke resultater fra sådan brug og/eller interaktioner, og du påtager dig hermed alle sådanne risici, forpligtelser og/eller skader af enhver art, der opstår i forbindelse med og/eller som følge af sådanne interaktioner.

  GreenWeb anbefaler ikke brugen af GreenWeb-tjenesterne til hosting af personligt indhold og bærer ingen sikkerheds- eller integritetsforpligtelser eller risici vedrørende brud på eller beskadigelse af sådant indhold.

  Bemærk venligst, at visse GreenWeb-tjenester i øjeblikket tilbydes i deres BETA-version og gennemgår BETA-test. Du forstår og accepterer, at visse GreenWeb-tjenester stadig kan indeholde softwarefejl, lide af forstyrrelser og ikke fungere efter hensigten eller udpeget. Din brug af GreenWeb-tjenester på dette BETA-stadium betyder, at du accepterer at deltage i sådanne GreenWeb-tjenester i BETA-test.

  Bed brug af GreenWeb accepterer du alle politikker herunder databehandlingspolitikken og privatlivspolitikken.

2. Indhold og ejerskab

 • Som mellem GreenWeb og dig skal du eje al intellektuel ejendom, der vedrører dit brugerindhold og til ethvert andet materiale, der er oprettet af dig. GreenWeb gør ikke krav på ejerskabsrettigheder til dit indhold. Med det ene formål at give dig tjenesten, ved du og accepterer, at vi bliver nødt til at få adgang til, uploade og/eller kopiere dit brugerindhold til vores platform, herunder cloud-tjenester og CDN’er, for at foretage visningsjusteringer, for at duplikere til backup og udføre enhver anden teknisk handling og/eller brug, der kræves for at udføre vores tjenester, som vi finder passende.

 • Alle rettigheder og interesser i og til GreenWeb-tjenester, inklusiv ethvert og alt ophavsretligt beskyttet materiale eller ethvert andet indhold deraf, som er eller kan være underlagt nogen intellektuel ejendomsret i henhold til enhver gældende lov (herunder al grafik, billeder, skabeloner, widgets, litterært arbejde, kilde- og objektkode, computerkode (inklusive HTML), applikationer,  video, design, animationer, grænseflader, dokumentation, afledte produkter og versioner deraf, “look and feel” af GreenWeb-tjenesterne, metoder, produkter, algoritmer, data, interaktive funktioner og objekter, annoncerings- og erhvervelsesværktøjer og -metoder, opfindelser, forretningshemmeligheder, logoer, domæner, tilpassede URL’er, varemærker, servicemærker, uanset om eller ikke registreret og/eller i stand til at blive registreret (samlet kaldet “intellektuel ejendom”), og enhver afledning deraf, ejes af og/eller er licenseret til GreenWeb.

3. Gebyrer

 • Ved tilmelding til GreenWeb accepterer du vores prismodel defineret under priser. GreenWebs prismodel består af en fast månedlig pris for medlemskab plus en pris per forbrug. Prisen ændres afhængig af dit brug af GreenWeb-tjenester. Vi giver altid et månedligt estimat baseret på de historiske trafiktal fra din hjemmeside og giver dig besked hvis vi observerer størrer afvigelser fra dette. Dit GreenWeb medlemskab betales én måned forud og dit forbrug én måned bagud.

  Alle betalinger forfalder månedligt afhængig af dit brug af GreenWeb-tjenester og betales via Stripe der håndterer vores transaktioner. Ved sign up gemmes dine kort-oplysninger krypteret hos Stripe så vi automatisk kan trække pengene månedligt.

 • GreenWeb udsteder en faktura eller kreditnota for enhver betaling af gebyrer eller refusion foretaget til eller af GreenWeb (“Faktura”). Hver faktura vil blive udstedt i elektronisk form gennem Stripe og baseret på det land, der er angivet i din faktureringsadresse og vil blive gjort tilgængelig for dig via din kundeportal og/eller via e-mail. Med henblik på at udstede fakturaen kan du blive bedt om at give visse personlige oplysninger (som et sådant udtryk er defineret i privatlivspolitikken).

 • For at sikre, at du ikke oplever nogen afbrydelse eller tab af tjenester, inkluderer visse betalte tjenester som standard en automatisk fornyelsesmulighed, ifølge hvilken, vil sådanne betalte tjenester automatisk fornyes ved afslutningen af den gældende abonnementsperiode, i en fornyelsesperiode svarende til den oprindelige abonnementsperiode (eksklusive forlængede perioder). For eksempel, hvis den oprindelige abonnementsperiode for en tjeneste er en måned, vil hver af dens fornyelsesperioder (hvis relevant) være på en måned. I overensstemmelse hermed vil GreenWeb, hvor det er relevant, forsøge automatisk at debitere dig de gældende gebyrer ved hjælp af det gemte kort på dagen for din fornyelsesperiode. I tilfælde af manglende opkrævning af de gebyrer, du skylder, kan vi efter eget skøn (men er ikke forpligtet til) at forsøge at inddrive igen på et senere tidspunkt og/eller suspendere eller annullere din kundeportal og service uden yderligere varsel . Ved at indgå denne aftale og ved at købe en Fornyelse af betalt tjeneste, anerkender og accepterer du, at fornyelse af betalt tjeneste automatisk skal fornys i overensstemmelse med ovenstående vilkår.

  Uanset det modsatte i det foregående, er du eneansvarlig for at verificere og sikre en vellykket fornyelse af de GreenWeb-tjenester, du bruger (uanset om sådanne GreenWeb-tjenester er underlagt automatiske abonnementsfornyelser eller ej). Derudover er du eneansvarlig med hensyn til enhver afbrydelse af eventuelle GreenWeb-tjenester, som du tidligere har købt, herunder på grund af en annullering, manglende opkrævning af de gældende tilbagevendende gebyrer. Du anerkender og accepterer, at du ikke skal have nogen krav mod GreenWeb i forhold til afbrydelsen af nogen GreenWeb-tjenester, uanset årsagen.

 • Stripe er en enkel, bekvem måde at foretage betalinger online på og giver dig mulighed for at bruge dit kreditkort. Du behøver ikke en konto for at foretage betalinger med kredit-, debet-, Apple Pay- eller Google Pay-kort. Vi bruger Stripe til at håndtere alle vores betalinger

4. Ophævelse af medlemskab

 • Du kan til enhver tid ophøre med at bruge GreenWeb og anmode om at annullere din brugerkonto og/eller enhver GreenWeb-tjeneste i overensstemmelse med instruktionerne på GreenWeb-tjenesterne. Ikrafttrædelsesdatoen og klokkeslættet for en sådan annullering er den dato og det tidspunkt, hvor du har gennemført annulleringsprocessen på GreenWeb-tjenesterne, og ikrafttrædelsesdatoen for annullering af betalte tjenester skal være i slutningen af sådanne betalingstjenesters abonnementsperiode.

 • Manglende overholdelse af nogen af GreenWebs vilkår og/eller betaling af et forfaldent gebyr berettiger GreenWeb til at suspendere (indtil fuld betaling er foretaget) eller annullere din brugerkonto og brugerplatform (eller visse funktioner deraf), samt levering af relaterede GreenWeb-tjenester (f.eks. betalte tjenester) eller tredjepartstjenester til dig.

 • Hvis din brugerkonto eller nogen GreenWeb-tjenester eller tredjepartstjenester, der er relateret til din brugerkonto, bliver annulleret (uanset om det sker efter din anmodning eller efter GreenWebs skøn), kan det forårsage eller resultere i tab af bestemt indhold, funktioner eller kapacitet i din brugerkonto, inklusive ethvert brugerindhold, slutbrugerdata eller andre brugsdata, der opbevares deri, og inklusive enhver domænenavnsreservation eller registrering, der var inkluderet i sådanne tjenester (“Kapacitetstab”). GreenWeb er på ingen måde ansvarlig for et sådant kapacitetstab eller for at gemme en sikkerhedskopi af din brugerkonto, brugerindhold eller slutbrugerdata. Bemærk også, at der kan opkræves yderligere gebyrer for genaktivering af en brugerkonto og/eller eventuelle GreenWeb-tjenester efter deres annullering, som bestemt af GreenWeb efter eget skøn.

 • Hvis du opsiger dit månedlige abonnement med en forfalden saldo, skal du betale den forfaldne saldo. Efter to uger fra forfaldsdatoen for en saldo vil du modtage en e-mail-meddelelse om, at din brugerkonto er suspenderet. Efter en måned fra forfaldsdatoen for en saldo, vil du modtage en e-mail-meddelelse om, at din brugerkonto vil blive opsagt og slettet fra serveren inden for 24 timer, hvis der ikke svares eller betales.